Welkom bij Coddy

Coddy is gevestigd op:
Kalio Tech SPRL
Boulevard des Invalides 20
1160 - Brussel , België

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Coddy niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.
De volgende terminologie is van toepassing op deze voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimer Notice en op alle of een deel van de Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van de onderneming aanvaardt. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, hetzij op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van België. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, het meervoud, de kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van Coddy stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Coddy. Het merendeel van de hedendaagse interactieve websites maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen bij elk bezoek gebruikersgegevens op te vragen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers te verhogen. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Coddy en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Coddy.
Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.coddygames.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.
U mag dit niet doen: Materiaal van https://www.coddygames.com te heruitgeven. Materiaal van https://www.coddygames.com te verkopen, te huren of in sublicentie te geven.
Herverdeling van de inhoud van Coddy (tenzij de inhoud specifiek voor herverdeling is gemaakt).

Commentaar van de gebruiker

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens te plaatsen en uit te wisselen ('Commentaar') op delen van de website. Coddy screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt de Commentaren niet voordat ze op de website verschijnen en de Commentaren geven niet de standpunten of meningen van Coddy, haar agenten of filialen weer. Commentaar geeft de mening weer van de persoon die dit standpunt of deze mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Coddy niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Comments of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.
Coddy behoudt zich het recht voor alle Commentaren te controleren en alle Commentaren die zij naar eigen goeddunken als ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden beschouwt, te verwijderen. U garandeert en vertegenwoordigt dat: U hebt het recht om de Commentaar op onze website te plaatsen en u hebt alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen; De Commentaar maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde; De Commentaar bevat geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten. U verleent hierbij aan Coddy een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen: Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Online directorydistributeurs die ons in de directory vermelden mogen op dezelfde manier naar onze website linken als ze naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven linken; en Systemwide Accredited Businesses, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.
Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, AARP en Consumentenbond; dot.com gemeenschapssites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidssites, online gidsdistributeurs; internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.
We zullen verzoeken om links van deze organisaties goedkeuren als we dat bepalen: (a) de link niet ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld beroepsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen niet linken); (b) de organisatie geen onbevredigende reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van Coddy; en (d) de link in de context van algemene informatie over de bron of anderszins in overeenstemming is met de redactionele inhoud van een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.
Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkpartij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de linkpartij.

Indien u behoort tot de organisaties die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar hello@coddygames.com. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL's van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Geef 2-3 weken de tijd om te reageren.
Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:
Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de gelinkte partij. Het gebruik van Coddy's logo of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde te wijzigen. Door door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkbepalingen en -voorwaarden.

Verwijdering van links van onze website Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u rechtstreeks te antwoorden. Hoewel wij trachten te verzekeren dat de informatie op deze website correct is, staan wij niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin verbinden wij ons ertoe te verzekeren dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link(s) mag worden weergegeven op een pagina van uw website of binnen enige context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle garanties die worden gegeven door

Coddy - Geniet van €5 korting

Geniet van €5 korting

Meld je aan en ontvang €5 korting op je eerste bestelling!

Zelf geleid spel
Op uw eigen apparaat
365 dagen om te spelen
Twee keer gratis verlengen
7/7 ondersteuning
9 uur - 18 uur
1 geplante boom
per bestelling